Creu’r Cwm Taf Morgannwg a garem

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg yn dwyn ynghyd bartneriaid lleol allweddol yn ardaloedd awdurdodau lleol Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf. Ein diben yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn ein hardal trwy gryfhau cydweithio.

Fe gyhoeddom ni asesiad o lesiant yn 2022 sydd ar gael ynghyd â chyfres o adroddiadau cryno.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi’r Cynllun Llesiant ar gyfer 2023-2028

Daeth Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus blaenorol Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr ynghyd ym mis Mai 2023 i ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg. Ceir rhagor o wybodaeth am y byrddau gwasanaethau cyhoeddus blaenorol hyn, gan gynnwys Asesiadau Llesiant, Cynlluniau Llesiant ac Adroddiadau Blynyddol blaenorol, trwy ddilyn y dolenni isod