Rydyn ni'n eisiau bawb yng Nghwm Taf i fyw bywydau hir a hapus, a goresgyn unrhyw heriau.
Rydyn ni'n eisiau'r ieuengaf yn ein poblogaeth i gael y dechrau gorau mewn bywyd, ac i bawb gael y cyfle i heneiddio'n dda.

Rydyn ni'n wedi cyflwyno'r ymgyrch newid fach a BGC ‘dim siwgr ychwanegol’. Rydyn ni'n am annog ymddygiadau iach yn ein staff a'n dinasyddion.

Y pum ymddygiad iach yw:

• Peidio ag ysmygu
• Cadw pwysau iach
• Gweithgaredd corfforol rheolaidd yn unol â chanllawiau cenedlaethol
• Bwyta diet iach gan gynnwys 5 dogn o ffrwythau a llysiau'r dydd
• Lleihau camddefnyddio alcohol a sylweddau.

Gall ymrwymo i un ymddygiad mwy iach, neu gamau tuag atynt, gael effaith gadarnhaol enfawr ar eich iechyd a'ch lles. Er mwyn helpu gyda hyn, efallai eich bod wedi sylwi bod peiriannau gwerthu a chaffis ar draws sefydliadau sy'n rhan o'r BGC wedi rhoi'r gorau i werthu fersiynau siwgr ychwanegol o ddiodydd poeth ac oer. Mae hyn er mwyn helpu pawb i wneud dewisiadau iach ac un ffordd o weithio i fynd i'r afael â'r iechyd gwael sy'n cael ei riportio ledled y rhanbarth - yn enwedig cyfraddau uchel o bydredd dannedd ymhlith ein preswylwyr ieuengaf.