Eisteddfod y Rhondda 2021

Dyma neges gyffrous iawn i gyhoeddi Eisteddfod Y Rhondda 2021. Mae manylion yr Eisteddfod i’w gweld ar ein gwefan www.eisteddfodyrhondda.cymru Gellir cysylltu â’r Eisteddfod dros e-bost: EisteddfodYRhondda@gmail.com neu dros y cyfryngau... read more
 

Cymryd Rhan - Asesiadau Llesiant

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi asesiad newydd o les ar gyfer Cwm Taf Morgannwg - ardaloedd awdurdodau lleol RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae ein cymunedau wedi gweld a phrofi llawer ers cyhoeddi ein hasesiad diwethaf yn 2017 felly... read more
 

Cyfle Swydd: Arweinydd Gweithredu Lleol

Mae gan VAMT rôl newydd gyffrous sy'n rhan annatod o gydweithrediad parhaus â Lloyds Bank Foundation (LBF) ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r rôl yn ganolog i lwyddiant gwaith Tîm Datblygu LBF gyda chwe chymuned o dan y Rhaglen Pobl a Chymunedau, lle... read more
 

Hyrwyddwyr Canser a'ch Iechyd

Byddwch yn feistr ar eich iechyd Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o arwyddion llai adnabyddus canser, a’ch bod yn cysylltu a’ch meddyg os dydy rhywbeth ddim yn iawn. Gall cysylltu a’ch meddyg teulu yn gynnar olygu ei bod yn haws trin problemau... read more
 

Dewch i siarad CBSRhCT

Trafod yr Hinsawdd yn RhCT - Cymerwch Ran
Mae helpu i fynd i'r afael â Newid yn yr Hinsawdd yn flaenoriaeth i'r Cyngor RhCT. Rydyn ni eisoes wedi ymrwymo i fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030, a gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu'r Fwrdeistref Sirol i fod mor agos â phosibl at fod... read more
 

Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol!

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru ac Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR) yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn tri... read more
 

Arolwg Canfyddiad Cyhoeddus: Profi ac Imiwneiddio Covid 19

Mae negeseuon a chyfathrebu iechyd cyhoeddus yn chwarae rhan allweddol wrth hysbysu'r cyhoedd o sut i reoli risgiau ac atal trosglwyddo yn ystod pandemigau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys derbyn a derbyn brechlyn. Pwrpas yr arolwg hwn yw archwilio... read more
 

Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru

Coronafeirws a Fi: Ionawr 2021 Mae Comisiynydd Plant Cymru eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae hyn wedi cael ar dy fywyd. Mae’r holiadur yma wedi cael ei ysgrifennu i wrando ar dy brofiadau. Am... read more
 

Byddwch yn Effro i Dwyll y Brechlyn

Mae troseddwyr yn defnyddio brechlyn COVID-19 fel ffordd o dargedu aelodau'r cyhoedd drwy eu twyllo i drosglwyddo arian parod neu fanylion ariannol. Maent yn anfon negeseuon testun sy'n edrych yn ddilys yn dweud wrth bobl eu bod yn gymwys i gael y... read more