#CTMLleisiauCyfyngaid

Yn ystod y cyfnod hwn o gyfyngiadau symud, mae cymuned ‘Codi Ein Llais Cwm Taf Morgannwg’ eisiau clywed gen ti! Dyma adeg pan all pethau deimlo allan o dy reolaeth ond mae gen ti lais o hyd ac mae dy farn yn dal yn werthfawr. Bydden ni’n dwlu clywed ... read more
 

Diweddariad a Gwybodaeth: Coronafeirws (COVID-19)

Ni fu erioed yn bwysicach cadw ein cymunedau yn ddiogel ac yn iach. Dyma rai dolenni a allai fod yn ddefnyddiol i chi - rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei ychwanegu. Gall preswylwyr ym Merthyr Tudful ddod o hyd i wybodaeth ... read more
 

Cynllun Blynyddol Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg 2020/21

Mae Bwrdd Diogelu Cwm Taf Morgannwg yn bartneriaeth statudol ag asiantaethau sy'n gyfrifol am ddiogelu plant ac oedolion sy'n agored i niwed yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Nod y Bwrdd yw... read more
 

Arolwg Cynllun Cydraddoldebau Strategol

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar gynigion Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar gyfer ei Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024. Diben yr Amcanion Cydraddoldeb yw atgyfnerthu’r sylw a rown i’r anghenion canlynol: • dileu... read more
 

Arolwg Effaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Sut mae GGMT ac Interlink RhCT yn helpu eich sefydliad chi gyda gwaith rheoli gwirfoddolwyr, cyllido, llywodraethu a dylanwadu? Mae Arolwg Effaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru 2019-20 wedi cael ei lansio, ac mae’n rhoi cyfle i chi roi gwybod i... read more
 

BIP Cwm Taf Morgannwg Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24

Fel rhan o'i Ddyletswydd Sector Cyhoeddus o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, bob pedwar mlynnedd rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg gynhyrchu Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n gosod allan beth yr ydym yn cynnig ei wneud er mwyn: -... read more
 

Wythnos Genedlaethol Diogelu 2019

Mae 11-15 Tachwedd yn Wythnos Genedlaethol Diogelu, gyda sefydliadau ledled Cymru yn gweithio i dynnu sylw at y mater pwysig yma. Mae Cynghorau Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr yn gweithio gyda'u partneriaid, gan gynnwys... read more
 

Cyhoeddiad SAC: Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

SAC wedi archwilio sut y mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithredu; gan edrych ar eu haelodaeth, eu hamodau gorchwyl, amlder a ffocws cyfarfodydd, y modd y maent wedi’u halinio â phartneriaethau eraill, adnoddau a threfniadau... read more
 

Lansio Hwb Cymorth Cynnar

Mae Hyb Cymorth Cynnar Merthyr Tydfil wedi lansio yn helpu teuluoedd I gael mynediad I’r cymorth cywir ar yr amser cywir. Gall yr Hwb Cymorth Cynnar helpu eich cynorthwyo chi a’ch tuelu a darparu cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth Am ragor o... read more
 

Ein Cymoedd, Ein Cymunedau, Ein Gorsafoedd

Yn ystod mis Medi a mis Hydref bydd Tasglu’r Cymoedd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ar y cyd â Thrafnidiaeth Cymru. Bydd y digwyddiadau hyn – ‘Ein Cymoedd, Ein Cymunedau, Ein Gorsafoedd’ – yn gyfle i bobl sy’n byw yn y cymoedd ddysgu... read more