Mae FareShareCymru’n dod i RhCT

Mae FareShareCymru’n dod i RhCT ac yn awyddus i glywed gan sefydliadau dielw sy'n defnyddio bwyd er budd y bobl yn eu cymunedau. Ynglŷn â FareShare Cymru: Ein gweledigaeth ydy Cymru lle dydyn ni ddim yn gwastraffu bwyd da. Cymru lle mae cyn... read more
 

Cyfle swydd: Taclo Unigrwydd ac Arwahanrwydd

SWYDDOG DATBLYGU – TACLO UNIGRWYDD AC ARWAHANRWYDD £23,398 - £28,485 y flwyddyn 37 awr yr wythnos Byddwch yn cydweithio â chymunedau, y trydydd sector a sefydliadau statudol i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd ym Merthyr Tudful... read more
 

Astudiaeth GIRASOL

Sut ddylech chi allu cael gafael ar ganlyniadau o astudiaethau ymchwil iechyd? Astudiaeth GIRASOL Mae tîm ymchwil, yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd, am ganfod sut y dylai canlyniadau astudiaethau ymchwil iechyd fod ar gael i’r rhai sy'n... read more
 

Ein Hadroddiad Blynyddol cyntaf

Yn y pedwar mis a ddeg ers cyhoeddi Cynllun Lles BGC Cwm Taf, mae'r Bwrdd wedi dechrau cyflawni ei Amcanion, gan gyfrannu at y saith Nod Llesiant cenedlaethol a chymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'r Bwrdd yn falch o gyflwyno ei... read more
 

Animeiddiad Pobl Ifanc

Cyn i'r BGC ryddhau ei Adroddiad Blynyddol cyntaf, heddiw (3 Gorffennaf) gwelir lansiad fersiwn animeiddiedig y Cynllun Lles i bobl ifanc. Gweithiodd pobl ifanc o Ferthyr a RhCT ar fwrdd stori a chynhyrchu'r fideo, a chyflwynwyd hyn i'r Bwrdd ... read more
 

Swyddog Datblygu'r Parth Cymunedol

£23,398 per annum (pro rata) 21 awr yr wythnos – contract cyfnod penodol hyd at 31.03.20 Rydym yn edrych am swyddog datblygu cymunedol profiadol ac egnïol i fod yn rhan o Barth Cymunedol integredig Calon Las ym Merthyr Tudful. Bydd deiliad y... read more
 

Gwarchodwyr Cefn Gwlad

Hyfforddiant Rheoli Coedtir, Dydd Ian 27 Mehefin, 10:00 - 15:00
Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn gweithio gyda grwpiau ac unigolion i roi’r sgiliau a’r cymorth ymarferol sydd ei angen arnynt I reoli gofod awyr agored ym Merthyr Tudful Cyfarfod wrth Cartrefi Cymoedd Merthyr, Gellideg, CF48 1HA. Mae’r lleoedd yn... read more
 

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019

Amser dathlu! Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wyl flynyddol ar gyfer gwirfoddoli yn y DU. Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio gwirfoddolwyr. Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng 1-7 Mehefin, mae mwy o wybodaeth ar ... read more
 

Astudio agweddau tuag at ysmygu ac iechyd

Hoffech chi’r cyfle i ennill gwerth £50 o dalebau siopa? Ydych chi’n ysmygwr 50+ oed? Helpwch i gyfrannu at ymchwil bwysig am ysmygu drwy lenwi holiadur fydd yn cymryd tua 15-20 munud o’ch amser. Cael eich barn yw ein bwriad, nid gwneud i chi... read more
 

Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru

1-7 Ebrill 2019
Mae Cyfeoth Naturiol Cymru yn lansio ein Wythnos Dysgu yn yr Awyr Agored Cymru cyntaf erioed gyda Chyngor Cymru ar Ddysgu yn yr Awyr Agored. Byddwn yn dathlu’r holl ddysgu yn yr awyr agored sy’n digwydd yng Nghymru ac yn ysbrydoli athrawon, grwpiau... read more